jordskred_norge_vei_fjell_SOME_weather radar

De fleste av landets fylker opplever et økende ressursbehov knyttet til værrelatert beredskap og aksjon. Tilgang til lokal og nøyaktig værinformasjon kan bidra til mer effektiv ressursallokering når situasjonen krever det. Samtidig vil innsikt i lokale værforhold over tid, gi et bedre underlag for beredskapsplanlegging, med mål om å redusere skadeomfang og relaterte kostnader.

ØKENDE PRESS PÅ RESSURSER

Fylker og kommuner opplever et økende press på ressurser som en konsekvens av mer utfordrende vær.

Oppgaven med å ivareta innbyggernes sikkerhet og sikre kontinuitet i tilgangen til infrastruktur og viktige tjenester, gjør at effektive beredskapsplaner og best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser, blir viktigere. Tilgang til korrekt informasjon om værsituasjonen lokalt, er avgjørende både for strategisk planelgging og mulighet til å ta informerte beslutninger under aksjon.

I kombinasjon med langtidsplaner for infrastrukturforbedringer og oppdaterte beredskapsplaner, kan lokal og nøyaktig værinformasjon bidra til en mer effektiv ressursforvaltning, og en mer effektiv ressursallokering når situasjonen krever det.

flom_bilvei_stengt_SOME_weather radar

LOKAL VÆRRADAR KAN FYLLE DEKNINGSHULL

Norge dekkes i dag av 12 værradarer. Dekningskartene viser at store områder ligger utenfor dekning på grunn av landskapets topografi. Lokale værradarer kan fylle disse dekningshullene og dermed bidra til korrekt fremstilling av den lokale værsituasjonen.

Sammenstiller man dagens dekningskart med kart over rasutsatte steder, finner vi at mange slike steder ligger utenfor dagens dekning. Sammenstilles dekningen med lokalisering av viktige transportårer, finner man det samme.

Godt plasserte værradarer som gir dekning til tross for en topografi med høye fjell og lange, trange fjorder, vil kunne komplementere det statlige værradarnettet og bidra til korrekt fremstilling av værsituasjonen lokalt.

Weather radar_WR-2120_furuno_pressemelding_aktuelt

Deteksjon av lave skyer og akkumulert NEdbør

Furuno værradar kan levere observasjonsdata til dagens værradarsystemer som Meteorologisk Institutt bruker for varsling av observasjon og prognose.

Furuno Værradar kan også levere estimater for akkumulert nedbør i et område, samt gi informasjon om nedbørstype, som regn, hagl eller snø. Denne informasjonen gir merverdi når den sammenstilles med for eksempel data fra rasutsatte områder og kompetanse fra geolog.

Informasjon om akkumulert nedbør kan også utnyttes i andre situasjoner, for eksempel i forhold til ressursallokering og tidsriktig innsats for flomforberedelse eller snørydding.

Nedbørsskyer er skyer som ligger lavere enn 2000 meter over bakken. Det er nedbør fra disse skyene som kan skape utfordringer for viktig infrastruktur. Bildet viser dekningshullene i dagnes nettverk av værradarer i en periode med mye nedbør. Strategisk plassering av lokale værradarer benyttes for å å oppnå full dekning og dermed varsle forventet og akkumulert nedbør. 

Ser man nærmere på dekningen nord for Stadt ser vi at hovedfartsårene E136 fra Ørskog til Dombås, E39 fra Vestnes til Kristiansund og E6 fra Dombås til Oppdal, ikke er dekket. Annen infrastruktur i samme område er jernbane og helikopterbasen i Kristiansund, som har daglige offshore flygninger. Byene Molde, Kristiansund og Åndalsnes er også utenfor dekning. 

Ulike anvendelser av data fra lokal værradar

Grunnleggende for en god beredskap er naturligvis godt vedlikeholdt infrastruktur som veier, broer, togspor, flyplasser, strømføring, samt sikring av offentlige bygg, som må være robuste nok til å motstå ekstreme værforhold. Samtidig er investering i ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi essensielt, slik at både publikum og tjenesteytere kan ha god tilgang til relevant informasjon før, under og etter værkritiske situasjoner.

Lokal værradar er et eksempel på teknologi som har blitt lettere tilgjengelig. Det bør være et mål å ta i bruk nye, tilgjengelige løsninger som gjør det enklere å holde tjenestetilbydere informert og oppdatert, slik at god beslutningsstøtte for tiltak og ressursallokering finnes.

Proaktiv ressursallokering for snørydding og salting

Med nøyaktige og tidlige varsler fra en lokal værradar kan planlegging og iverksetting av snøryddings- og saltingsutstyr allokeres til de mest utsatte områdene, før snøfall eller ising begynner. Dette sikrer at veier og gangveier forblir trygge og fremkommelige, samtidig som det reduserer kostnadene ved å unngå overflødig eller forsinket innsats.

Forhåndsleding av vann for å forhindre oversvømmelser

Ved å få tidlig informasjon om forventede nedbørsmengder, samt akkumulert nedbør kan tiltak iverksettes, som åpning av flomveier, rensing av dreneringssystem, og installasjon av midlertidige flombarrierer for å lede vann bort fra kritisk infrastruktur og boligområder. Tidsriktig innsats kan vesentlig redusere skadeomfanget og relaterte kostnader.

Tidlig og målrettet varsling til publikum

Med presise værrapporter kan administrasjonens kommunikasjonsavdelinger sende ut mer målrettede varslinger til tjenestetilbydere og innbyggere. Rask varsling og god informasjon gjør mottakeren i stand til å forberede seg bedre og handle i tide for å ivareta egen og andres sikkerhet.

Optimalisert bruk av beredskapsressurser

Ved å vite nøyaktig når og hvor ekstremvær vil treffe, kan man allokere og plassere ressurser som nødhjelpsteam og evakueringstjenester. Dette bidrar til å sikre at nødvendige hjelpetjenester blir effektivt utnyttet der behovet er størst.

Styrking av infrastruktur på forhånd

Med detaljerte værdata kan midlertidige forsterkninger av infrastruktur som ansees å være sårbar for kommende værforhold, planlegges og iverksettes.

Justering av offentlig transport og tjenester

Tidlig varsling om ekstremvær kan gi tilstrekkelig tid til å justere tilbudet for offentlig transport og andre offentlige tjenester, der man unngår de verste periodene med dårlig vær. Dette bidrar til å opprettholde trygg og effektiv drift, samt varsle i tide og dermed minimere forstyrrelser.

LOKALE VÆRDATA ER EN NY OG TILGJENGELIG KILDE TIL VIKTIG INFORMASJON

For at fylker og kommuner effektivt skal kunne møte utfordringene som krevende værforhold medfører, er det en naturlig utvikling å inkludere nye former for informasjon, herunder lokale værdata, i strategisk planlegging og i prosessene knyttet til beredskap og ressursallokering.

Ved å utnytte tilgjengelig informasjon om lokale værforhold i implementeringen av beredskapstiltak, kan fylker og kommuner ivareta offentlig sikkerhet og samtidig oppnå betydelige kostnadsbesparelser ved å redusere økonomiske konsekvensene av ekstremvær.

Værradar kan bidra med god informasjon om lokal værsituasjon, forventet nedbørsmengde, i form av regn eller snø, samt varsling av kraftig vind. I tillegg kan værradar presentere akkumulert nedbør. Tidlig tilgang til denne typen informasjon muliggjør rask og målrettet informasjon til publikum, optimal utnyttelse av beredskapsressurser og justering offentlige tjenester for å minimere forstyrrelser.

atlanterhavsveien i storm_Furuno værradar_SOME_weather radar
kontakt oss om værradar

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Kenneth Eilertsen
Produktansvarlig Furuno Værradar
Mobil: + 47 913 22 023
E-post: