Webinar om Furuno værradar 28 september 2023

HTL - Helicopter Triggered Lightning - oppstår under spesielle værforhold der temperatur og nedbør i ulike former fører til høy elektrisk ladning i skyene. Det er helikopterets tilstedeværelse som utløser lynet. Fenomenet truer flygere og passasjerers sikkerhet og kan føre til betydelige kostnader.

HTL - et værfenomen med høy risiko

Av værfenomener som kan skape problemer for helikopterflyvninger i Nordsjøen er antakelig HTL det mest alvorlige. En lokal værradar på ute på offshore installasjonene kan identifisere værforholdene som erfaringsmessig har vist seg å medfører risiko for HTL.

For helikopterflyvninger på norsk sokkel inntreffer HTL i gjennomsnitt 2 ganger pr. år. Det er naturligvis ønskelig å unngå flyvninger under disse forholdene, som setter sikkerheten på spill og kan få store økonomiske konsekvenser.

SE OPPTAKET FRA WEBINARET:

lOKAL VÆRRADAR FOR OFFSHORE INSTALLASJONER

WEBINAR_OPPTAK_BANNER

Furuno værradar kategoriserer nedbør

Forholdene som gir risiko for HTL kan detekteres med Furuno Værradar. Ulike nedbørstyper identifiseres, kategoriseres og presenteres over kartet.

Furuno værradar WR-2120 identifiserer ikke bare reflektivitet (intensitet), men også form og størrelse på nedbøren. I kombinasjon med analyseprogrammet Furuno Hydro Class Analysis vil den bruke ulike radarprodukter for å identifisere hvilken nedbørstype skyene inneholder. Dette er viktig informasjon som vi tror kan være en aktiv del av fremtidens Helicopter Triggered Lightning Index (HTI).

Bedre DEFINERT RISIKO FOR HTL

Meteorologisk Institutt utarbeider og publiserer en indeks over estimert risiko for HTL. Varslingene inngår i beslutningsunderlaget for gjennomføring av både planlagte og uforutsette helikopterflyvinger til og fra installasjonene i Nordsjøen.

På grunn av manglede lokale værdata er det lett for at områdene som ansees å kunne ha en risiko, blir unødvendig store.

Furuno værradar kan levere nøyaktige observasjoner av de faktiske forholdene lokalt og fungere som en viktig sensor for identifikasjon av områder med reell risiko for HTL. Dette gir mulighet for bedre avgrensede HTL-områder som igjen kan bidra til bedre helikopter-regularitet, samtidig som sikkerheten er ivaretatt.

Kilde: ippc.no

kontakt oss om værradar

For mer informasjon om Furuno Værradar ta kontakt med:

Kenneth Eilertsen

Produktansvarlig for Furuo Værradar

Telefon: 913 22 023

E-post:

NYHETER FRA FURUNO NORGE