Til tross for jordskjelvet i Japan den 11.mars, med påfølgende tragiske hendelser produserer FURUNO i henhold til opprinnelige planer.

Ettersom ingen av våre medarbeidere eller fabrikker er direkte rammet av katastrofen, produserer vi fortsatt for fullt i henhold til opprinnelige planer. Vi opplever imidlertid at noen av våre leverandører har fått større eller mindre grad av forstyrrelser i sin leveranse av enkelte komponenter som vi bruker i våre produkter. Umiddelbart etter katastrofen satte vår konsernledelse ned en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å skaffe oversikt over mulige påvirkninger på vår forretningsdrift. Denne arbeidsgruppen har overvåket inngående leveranser, og sørget for kontinuerlig dialog med hver enkelt leverandør. De har også arbeidet med å etablere planer og iverksette korrektive tiltak der det måtte vise seg nødvendig. Slik vi ser situasjonen i dag, mener vi å ha rimelig god kontroll. Men vi vil også understreke at vi ikke kan utelukke at vi på et tidspunkt kan få leveringsproblemer på enkelte produkter som en indirekte følge av naturkatastrofen i mars. Vi vil i så fall informere berørte parter umiddelbart.