Furuno AquaScope er en løsning for kalkulering av biomasse og observasjon av fiskens adferd i merden. Bruk av hydroakustikk skiller denne løsningen fra andre løsninger i markedet.

Furuno Norge lanserer AquaScope, en ekkoloddbasert løsning for observasjon av fiskens adferd i merden. Ekkoloddet er svært enkelt å installere. Det senkes ned i merden, rett under overflaten, og starter observasjonen umiddelbart. Allerede etter ett døgn kan adferdsdata sammenstilles med ulike miljøfaktorer som kan tenkes å ha påvirkning på fiskens adferd og dermed vekst og velferd.

Med observasjonsdata for lengre perioder er AquaScope et unikt verktøy for å lete etter adferdsmønstre og sammenstille dette med fôrforbruk og vekst i biomassen.

Fordeler med en ekkoloddbasert løsning

Det er flere fordeler med bruk av ekkolodd sammenlignet med alternative løsninger. Bruk av hydroakustikk gjør at man kan observere fisken i større deler av merden. Dette er avgjørende for å kunne overvåke fiskens bevegelse mellom ulike dybder. Data fra våre pilotprosjekt viser at fisken i stor grad beveger seg mellom ulike dybder over døgnet. I noen tilfeller kan man også se sammenfallende variasjon for eksterne miljøfaktorer.En annen fordel med bruk av ekkolodd er at datainnsamling gjøres med samme gode kvalitet gjennom hele døgnet og året, uavhengig av skiftende lysforhold og partikkelmengde i sjøen. Dette gir en svært høy kvalitet på datasettet. Man kan derfor ha høy tillit til at adferdsmønstrene som løsningen presenterer er korrekt.

Miljøforandringer påvirker fiskens adferd

AquaScope sammenstiller observasjonsdata for adferd med sensordata for ulike ytre faktorer. Hensikten er å gi mulighet for å undersøke sammenhenger mellom velferd, adferd, fôrforbruk og vekst, tatt eksterne faktorer i betraktning.

Fôring er naturligvis en faktor som påvirker fiskens adferd i betydelig grad. I tillegg ser vi at også andre eksterne faktorer påvirker fiskens adferd. Hvilke konklusjoner man kan trekke ut ifra slik sammenstilling skal vi være forsiktig med å si så mye om enda, men dskusjonen rundt dette blir uten tvil veldig spennende, sier Pål Haugen, prosjektleder for produktutviklingen av AquaScope i Furuno Norge.

Eksterne faktorer som vi ut i fra innsamlede data kan se at påvirker adferden kan for eksempel være årstidsvariasjoner som lys og temperatur. Adferd som hvor dypt fisken står, hvor fort den svømmer, hvilken vinkel den svømmer med og flere andre parametere vi har mulighet til å monitorere, kan variere sammenfallende med variasjon i de eksterne faktorene. Dermed kan det være svært interessant å sammenstille vekstobservasjoner og fôrmengdeforbruk med adferdsdata og data fra det næringen selv erfarer som relevante eksterne faktorer.

For mer informasjon om Aqua Scope ta kontakt med:

Pål Haugen

Produktansvarlig for Aqua Scope

Telefon: 952 38 351

E-post:

Marianna Anichini og Pål Haugen er begge engasjert i arbeidet med videreutviklingen av Furuno Aqua Scope. De er begge biologer og har i tillegg lang fartstid innen forskning og produktutvikling, der analyse av kompliserte datasett og bruk av maskinlæring står sentralt. De er spent på hvordan oppdrettsnæringen kan dra nytte av funksjonaliteten i Aqua Scope.

NYHETER FRA FURUNO NORGE