TELSCOPE er en helhetlig løsning for elektroniske loggbøker, sjekklister og fremtidige e-navigasjonstjenester. Loggbøkene er typegodkjent av DNV, i henhold til ISO 21745 – Electronic record books for ships og DNVs klassekrav. Løsningen er i tråd med SOLAS og MARPOL.

EN ELEKTRONISK LØSNING ØKER VERDIEN TIL LOGGBØKENE

ENKEL TILGANG TIL LOGGBØKENE FRA LAND

Observasjonsdata fra loggbøkene utgjør en viktig del av dokumentasjonen i forbindelse med forberedelser til revisjoner, hendelsesrapportering, demurrage og ulike forsikringsrelaterte saker. Prosessen med å innhente loggbokføringer har til nå vært manuell og ganske tidkrevende. TELSCOPE tilbyr en effektiv og tidsbesparende løsning.

Med TELSCOPE Ship-to-Shore har landsiden full tilgang til alle loggbokføringer for alle loggbøker, for alle skip i flåten.

TELSCOPE Reports har standard og kundespesifikke rapporter som kan genereres ved behov, noe som gjør det enkelt å dele informasjon med eksterne parter.

FULL OVERENSTEMMELSE MELLOM LOGGBØKENE

Med manuelt førte loggbøker vil man i forbindelse med hendelsesinvestigering ofte avdekke et betydelig avvik mellom loggføringene og det faktiske hendelsesforløpet.

Med TELSCOPE kan automatisert loggføring benyttes. Dermed reduseres byrden med manuell loggbokføring som gjerne er repeterende og trøttende arbeid.

For både manuelle og automatiserte føringer henter TELSCOPE tid, posisjon og andre relevante data fra skipets sensorer. Man oppnår dermed en nøyaktig og korrekt føring av observasjoner, med full overensstemmelse mellom de ulike loggbøkene. Dette kan være avgjørende for at analysen av ett hendelsesforløp fører til riktige konklusjoner og relevante korrigerende tiltak.

7 FORDELER MED TELSCOPE ELEKTRONISKE LOGGBØKER

DNV_telScope_logbook_recordbook
  1. Redusert manuelt arbeid i forbindelse med loggføringer
  2. Enkel og tidsbesparende signering
  3. Nøyaktig tid og posisjon for én og samme hendelse i alle loggbøker
  4. Loggføringer kan kobles til TELSCOPE sjekklister
  5. Automatisk overføring av loggføringer til landsiden
  6. Automatisk lagring til VDR
  7. Man unngår manuell administrasjon og fysisk lagring av loggbøker

TELSCOPE INNHOLD

Vi har samlet alle TELSCOPE poster her!

Vi har også holdt et webinar med fokus på TELSCOPE funksjonalitet. Last gjerne ned opptaket:

NYHETER FRA FURUNO NORGE